Закони и правилници

zakoni_

Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната

 


Правилник за набиране, съхраняване и използване на материалите от аудиовизуалния архив на Информационен център на Министерството на отбраната

                Тарифа за използване на технически мощности и услуги на ИЦ на МО


Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България


Закон за военноинвалидите и военнопострадалите


Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили


Закон за държавния служител


Закон за администрацията


Заповед за подържане Профила на купувача


Годишен доклад за състоянието на ИЦ на МО за 2019 година


Анализ на аудиторията на ВТК и информационния сайт www.armymedia.bg